Kankana Bakshi’s birthday bash

Kankana Bakshi’s birthday bash at Penne.